Regulamin Przelewy24

 

REGULAMIN PŁATNOŚCI ZA POŚREDNICTWEM SERWISU Przelewy24

 

& 1 Postanowienia ogólne

 

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania wpłat dla Biuro Podróży Babilon Travel S.C Wrocław za pośrednictwem Serwisu Przelewy24

 

& 2 Definicje

 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

 

Odbiorca płatności – Biuro Podróży Babilon Travel S.C z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240, 53-235 Wrocław, NIP 8982202636 REGON 022068423.

Płatnik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje płatności na rzecz Odbiorcy płatności.

Operator płatności – PayPro SA (PayPro) – Podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkowników, z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

Serwis  internetowy – serwis Przlewy24 pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Płatnikiem.

Płatność – dokonywana przez Płatnika wpłata na rzecz Odbiorcy płatności z wykorzystaniem Serwisu.

 

& 3 Odbiorcą płatności jest Biuro Podróży Biuro Podróży Babilon Travel S.C z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240, 53-235 Wrocław, NIP 8982202636 REGON 022068423.

Podmiotem świadczącym usługę płatniczą, zwaną dalej w niniejszym regulaminie „Usługą Pzrelewy24” na rzecz Użytkowników jest Operator płatności. Operator płatności realizując Usługę Przelewy24 występuje jako dostawca usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2017 r. o Usługach płatniczych. (Dz.U. 2016.1572 t.j.). Wszystkie transakcje przeprowadzane są podczas połączenia szyfrowanego najwyższej jakości certyfikatem. Jako pełnoprawna instytucja finansowa jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego świadcząc usługi w charakterze Krajowej Instytucji Płatniczej. Każda wpłata dokonana przez Płatnika stanowi wpłatę za usługi agencyjne Biura Podróży Babilon Travel S.C

 

Wpłaty przekazywane za pośrednictwem Przelewy24 będą przekazywane na rachunek bankowy: ING Bank 67 1050 1575 1000 0092 1105 0639

 

& 4 Reklamacje i zwroty

 

Odbiorca płatności przewiduje zwrot wpłaconych środków i reklamacji w zależności od warunków uczestnictwa imprezy turystycznej, którą opłaca płatnik.

Użytkownik może złożyć reklamację, jeśli wpłaty, o których mowa w Regulaminie płatności w & 3 ust. 3 nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamacje można złożyć w formie: pisemnej- osobiście w Biurze Podróży Babilon Travel S.C z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240, 53-235 Wrocław, lub przesyłką pocztową art. 3 punkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo Pocztowe (Dz. U. poz 1529 z późn. zm), elektronicznej – w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail: biuro@babilontravel.pl

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 30 dni.

 

& 5 Niniejszy Regulamin jest udostępniony w  Biurze Podróży Biuro Podróży Babilon Travel S.C z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 240, 53-235 Wrocław oraz na stronie internetowej www.babilontravel.pl

W zakresie nieregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa.